RATING SPÓŁEK

Ideą projektu realizowanego przez spółkę Kapitał Intelektualny Sp. z o. o. jest próba wypełnienia luki wartości powstającej pomiędzy różnicą w wartości bilansowej  i rynkowej przedsiębiorstwa. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych interesariuszy  i zwiększenie zaufania inwestorów    do spółek objętych ratingiem.

Metodyka ratingu spółek opiera się na miernikach, wskaźnikach i parametrach dotyczących potencjału kapitału intelektualnego rozumianego jako kapitał ludzki, kapitał organizacyjny i kapitał relacyjny przedsiębiorstwa. Tym samym zakłada ona sporządzenie ratingu na bazie danych dotyczących aktywów niematerialnych spółek, częściowo zawartych w ich sprawozdaniach finansowych, a także zagregowanych i poddanych analizie danych ujętych w raportach okresowych podmiotów, opracowaniach marketingowych, prospektach emisyjnych i bazach danych zarówno Urzędu Patentowego RP jak i międzynarodowych organów do spraw ochrony własności przemysłowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami zamieszczonymi na stronie projektu: www.k1i.pl

B1S.PL KULIKOWSKA.PL