MATRYCA ISTOTNOŚCI

Dostarczanie informacji zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy jest istotną raportowania niefinansowego. Podstawą w tym zakresie jest otwartość i dialog, który pozwala poznać potrzeby różnych grup interesariuszy oraz ich oczekiwania.

Badanie istotności pozwala zidentyfikować, które zagadnienia z obszaru pracowniczego, społecznego, środowiskowego, przeciwdziałania korupcji i łapownictwa oraz poszanowania praw człowieka powinny być uwzględnione w szczególnym wymiarze. Jednocześnie umożliwia pozyskanie opinii w innych kluczowych zagadnieniach dla spółki. W celu osiągnięcia najlepszych efektów w celu przeprowadzenia badania korzystamy z nowoczesnych technologii pozwalających na realizację zadania za pomocą analitycznej aplikacji informatycznej.

Badanie istotności oraz przeprowadzanie dialog z interesariuszami realizujemy poprzez poniższe etapy:

  • analiza dokumentacji, istniejących procedur, regulaminów, materiałów wewnętrznych podmiotów oraz zewnętrzne publikacje,
  • konsultacje prowadzone z udziałem Zarządu i kadry kierowniczej oraz kluczowymi pracownikami merytorycznymi,
  • identyfikacja trendów i wytycznych międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowania niefinansowego,
  • anonimowe badanie wśród interesariuszy poprzez media społecznościowe, ankiety i aplikacje informatyczne,
  • kaskadowanie zidentyfikowanych kluczowych obszarów oraz nadanie wag aspektom wyłonionym poprzez prowadzony dialog z interesariuszami oraz zespołem projektowym,
  • zdefiniowanie ostatecznej listy zagadnień do raportowania.
B1S.PL KULIKOWSKA.PL