ŚLAD WĘGLOWY

Rosnące oczekiwania interesariuszy w kwestii poszerzania raportowania obszarów niefinansowych oraz rosnąca presja ze strony otoczenia w obszarze zwiększania świadomości wpływu środowiskowego spółek wymagają ujawniania pełnej emisji gazów cieplarnianych w tzw. zakresie 1, 2 oraz 3 (scope 1, 2 oraz 3).

Wytyczne Komisji Europejskiej zawarte w Suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem oraz zalecenia Task Force on Climate-related Financial Disclosures wymagają dodatkowego zaangażowania zespołów spółek w celu dostarczenia informacji o pełnych emisjach w organizacji oraz łańcuchu dostaw. Nasz zespół wspiera spółki w całym procesie kalkulacji śladu węgłowego w wymaganych zakresach.

Obliczenia śladu węglowego (carbon footprint) w poszczególnych zakresach realizujemy zgodnie ze standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard lub ISO 14064-1:2018, które są rekomendowane przez Komisję Europejską.

Celem osiągnięcia efektu finalnego w ramach współpracy podejmujemy kroki do których należy m.in:

  • dostarczenie w formie szkolenia zespołu informacji o najważniejszych wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych zawartych w suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem,
  • dostosowanie autorskich narzędzi do specyfiki organizacji pozwalających na zbieranie danych cząstkowych oraz obliczanie śladu węglowego organizacji (MgCO2e),
  • dobór wskaźnika emisyjności (GWP – Global Warming Potential) do rodzaju emisji zgodnego z aktualnymi wnioskami z raportu podsumowującego zmiany klimatyczne przygotowanego przez IPCC,
  • ustalenie granic organizacyjnych GK wraz z identyfikacją sposobu sprawowania kontroli nad działalnością operacyjną poszczególnych spółek,
  • wybór sposobu konsolidacji emisji gazów cieplarnianych GK (konsolidacja wg. udziałów w kapitale, kontroli operacyjnej, kontroli finansowej),
  • ustalenie roku bazowego będącego punktem odniesienia do śledzenia redukcji emisji w czasie,
  • identyfikacja źródeł emisji przypisywanych do zakresu 1, 2 i 3 oraz powstających z wyniku spalania biomasy (biogenne emisje CO2),
  • formuły definiujące metodę obliczania wskaźników w zakresie 2 (podejście market-based lub location-based,
  • mapowanie łańcucha wartości celem obliczenia zakresu 3 (scope 3).
B1S.PL KULIKOWSKA.PL