O FIRMIE

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania i wypracowane narzędzia pozwalające na wypracowanie raportów pozafinansowych – ESG (zrównoważonego rozwoju) wg. Dyrektywy CSRD i wskaźników ESRS. Ponadto wspieramy podmioty w realizacji dotychczasowych wymogów Dyrektywy NFRD. Wykorzystujemy uznane standardy m.in. GRI Standards, IIRC, IPIECA.

Jesteśmy ekspertami w poniższych obszarach:

  • Kalkulacja śladu węglowego wg. GHG Protocol w zakresie 1,2 i 3,
  • Budowa i operacjonalizacja strategii biznesowej, ESG i dekarbonizacji,
  • Redakcja raportów niefinansowych: Raport Zrównoważonego Rozwoju wg. ESRS, Oświadczenie /Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, Raport Zintegrowany wg. GRI Standards, IIRC, IPIECA, SIN,
  • Rewizja Sprawozdania / Oświadczenia na temat informacji niefinansowych pod kątem spełnienia wymogów art. 49b i 55 Ustawy o Rachunkowości, niewiążących zaleceń klimatycznych, zaleceń Ministerstwa Finansów, stosowanych metodyk raportowania oraz wskaźników np. GRI Standards,
  • Opracowanie polityk i procedur niefinansowych np. polityka klimatyczna, polityka personalna, polityka Compliance, Kodeks Etyki,
  • Badanie istotnych tematów niefinansowych wśród interesariuszy poprzez aplikację informatyczną, pogłębione badania fokusowe,
  • Graficzna oprawa raportów,
  • Tłumaczenie raportów na język angielski.

Prowadzimy konsultacje i prace audytowe pozwalające na gromadzenie danych ujawnianych na łamach raportów ESG. Posiadamy analityków odpowiedzialnych za konsolidację danych liczbowych, kalkulację śladu węglowego oraz analizę wskaźnikową. Dostarczamy wiedzy o aktualnych wytycznych i zmieniających się trendach. Realizujemy szkolenia i warsztaty w zakresie raportowanie niefinansowego oraz pomiaru potencjału kapitału intelektualnego.

Zaufali nam m.in: GK PGNiG, GK ENEA, TAURON POLSKA ENERGIA SA, GK CYFROWY POLSAT, GK NETIA, WIELTON SA, GK DEKPOL, GK PFLEIDERER, GK PAMAPOL, GK WOJAS, GK PGO, GK MONTANA, GK COGNOR HOLDING SA, GK KPPD SZCZECINEK, GK LIBET SA, GK PROTEKTOR SA, GK INSTAL KRAKÓW.

Spółka Kapitał Intelektualny Sp. z o.o. została zbudowana w oparciu o 10 letnie doświadczenie firmy Business Service Sp. z o.o. wspierającej przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie uznanych praktyk podnoszących efektywność kapitału intelektualnego oraz ponad 20 letnie doświadczenie kancelarii Kulikowska&Kulikowski Sp.J specjalizującej się  w ochronie własności intelektualnej. Know-how stanowi metodyka ratingu spółek giełdowych stworzona w oparciu o wiedzę i doświadczenie Arkadiusza Zalewskiego w zakresie efektywności kapitału intelektualnego oraz Mecenasa Jarosława Kulikowskiego w obszarze ochrony własności intelektualnej.

Wizją jest stworzenie metodyki obiektywnego pomiaru kapitału intelektualnego. Przeprowadzenie badań wśród przedsiębiorstw a w szczególności spółek giełdowych pozwalających na ocenę potencjału kapitału intelektualnego, efektywności jego wykorzystania i ochrony. Na bazie uzyskanych informacji stworzenie benchmarkingu potencjału kapitału intelektualnego dla poszczególnych branż.

Misją jest dostarczenie informacji o kapitale intelektualnym i prawdziwej informacji o potencjale kapitału intelektualnego wszystkim interesariuszom pozwalającym na podejmowanie racjonalnych decyzji w obszarze inwestycyjnym.

Obszarem badawczym prowadzonym przez Spółkę jest przeprowadzanie prawdziwej wyceny posiadanego potencjału kapitału intelektualnego spółek notowanych na giełdzie na bazie autorskiej metodyki Arkadiusza Zalewskiego w zakresie efektywności kapitału intelektualnego oraz autorskiej metodyki Mecenasa Jarosława Kulikowskiego w obszarze ochrony własności intelektualnej. Kapitał Intelektualny Sp. z o.o. w tym zakresie prowadzi rating posiadanego potencjału kapitału intelektualnego tworzony w oparciu o dane ogólnie dostępne, ograniczone oraz bezpośrednie konsultacje prowadzone z przedstawicielami spółek giełdowych.

Celem prowadzonych prac jest próba wypełnienia luki wartości powstającej pomiędzy różnicą wartości bilansowej a wartości rynkowej przedsiębiorstwa oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych interesariuszy jak również zwiększenie zaufania inwestorów względem spółek objętych ratingiem. Ponadto Spółka prowadzi prace w zakresie upowszechniania pojęcia kapitału intelektualnego oraz jego efektywnego zarządzania i skutecznej ochrony poprzez organizację konferencji, warsztatów, publikację artykułów w magazynach branżowych i dziennikach naukowych.

Na bazie porozumienia o współpracy z 2013 roku Arkadiusz Zalewski i Mecenas Jarosław Kulikowski m.in. zorganizowali konferencję pt. „Kapitał Intelektualny – pomiar i zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstwa”, która odbyła się 21.10.2014r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i została objęcia Partnerstwem przez: Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Jednocześnie w celu rozwijania i doskonalenia metodyki ratingu spółek giełdowych Arkadiusz Zalewski i Mecenas Jarosław Kulikowski ściśle współpracują z przedstawicielami świata nauki i biznesu m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytet im. Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Bytom S.A., Mostostal Zabrze S.A., Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A..

B1S.PL KULIKOWSKA.PL