DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo zostało zbudowane w oparciu o 10 letnie doświadczenie firmy Business Service Sp. z o.o. wspierającej przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie uznanych praktyk podnoszących efektywność kapitału intelektualnego oraz ponad 20 letnie doświadczenie kancelarii Kulikowska&Kulikowski Sp.J specjalizującej się  w ochronie własności intelektualnej. Know-how stanowi metodyka ratingu spółek giełdowych stworzona w oparciu o wiedzę i doświadczenie Arkadiusza Zalewskiego w zakresie efektywności kapitału intelektualnego oraz Mecenasa Jarosława Kulikowskiego w obszarze ochrony własności intelektualnej.

Wizją jest stworzenie metodyki obiektywnego pomiaru kapitału intelektualnego. Przeprowadzenie badań wśród przedsiębiorstw a w szczególności spółek giełdowych pozwalających na ocenę potencjału kapitału intelektualnego, efektywności jego wykorzystania i ochrony. Na bazie uzyskanych informacji stworzenie benchmarkingu potencjału kapitału intelektualnego dla poszczególnych branż.

Misją jest dostarczenie informacji o kapitale intelektualnym i prawdziwej informacji o potencjale kapitału intelektualnego wszystkim interesariuszom pozwalającym na podejmowanie racjonalnych decyzji w obszarze inwestycyjnym.

Przedmiotem działalności Spółki Kapitał Intelektualny jest przeprowadzanie prawdziwej wyceny posiadanego potencjału kapitału intelektualnego spółek notowanych na giełdzie na bazie autorskiej metodyki Arkadiusza Zalewskiego w zakresie efektywności kapitału intelektualnego oraz autorskiej metodyki Mecenasa Jarosława Kulikowskiego w obszarze ochrony własności intelektualnej. Kapitał Intelektualny Sp. z o.o. w tym zakresie prowadzi rating posiadanego potencjału kapitału intelektualnego tworzony w oparciu o dane ogólnie dostępne, ograniczone oraz bezpośrednie konsultacje prowadzone z przedstawicielami spółek giełdowych. Celem prowadzonych prac jest próba wypełnienia luki wartości powstającej pomiędzy różnicą wartości bilansowej a wartości rynkowej przedsiębiorstwa oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych interesariuszy jak również zwiększenie zaufania inwestorów względem spółek objętych ratingiem. Ponadto Spółka prowadzi prace w zakresie upowszechniania pojęcia kapitału intelektualnego oraz jego efektywnego zarządzania i skutecznej ochrony poprzez organizację konferencji, warsztatów, publikację artykułów w magazynach branżowych i dziennikach naukowych. Na bazie porozumienia o współpracy z 2013 roku Arkadiusz Zalewski i Mecenas Jarosław Kulikowski m.in. zorganizowali konferencję pt. „ Kapitał Intelektualny – pomiar i zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstwa”, która odbyła się 21.10.2014r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i została objęcia Partnerstwem przez: Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Jednocześnie w celu rozwijania i doskonalenia metodyki ratingu spółek giełdowych Arkadiusz Zalewski i Mecenas Jarosław Kulikowski ściśle współpracują z przedstawicielami świata nauki i biznesu m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytet im. Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Bytom S.A., Mostostal Zabrze S.A., Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A..

B1S.PL KULIKOWSKA.PL