SPRAWOZDANIE I OŚWIADCZENIE NIEFINANSOWE

Kompleksowo wspieramy Spółki giełdowe zobligowane do realizacji celów określonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014r, która została zaimplementowania do Ustawy o rachunkowości zgodnie z art. 49b oraz 55 ust. 2b-2e, w zakresie ujawniania informacji niefinansowych. Tym samym przygotowujemy Państwa Firmy do samodzielnego wypełniania powyższego zadania lub opracowujemy dedykowany raport o danych niefinansowych Firmy.

Przygotowujemy raporty tradycyjne i on-line wg. wytycznych GRI Standards /Global Reporting Initiative/, SIN /Standard Informacji Niefinansowych/ oraz standardu branżowego dla przemysłu naftowego i gazowego Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry IPIECA. 

Niezależnie od wybranego standardu gotowy raport zawiera:

  • opis modelu biznesowego,
  • opis ryzyk niefinansowych wraz ze sposobami przeciwdziałania ich materializacji, które ujmują kwestie zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji oraz związane z oferowanymi produktami lub relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami,
  • kluczowe wskaźniki niefinansowe,
  • opis polityk i rezultatów ich stosowania,
  • opis procedur należytej staranności,
  • dodatkowe uzgodnione obszary stanowiące poładnioną strukturę raportu. 

W ramach współpracy dostarczamy dedykowane narzędzia i rozwiązania które przyspieszają pracę oraz pozwalają na implementację ich w organizacji celem wykorzystania w kolejnych latach podczas procesu zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych cząstkowych.

B1S.PL KULIKOWSKA.PL