Efektywność Zarządzania Kapitałem Intelektualnym

efektywność_zarządzania bezWłaściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym stanowi kluczowy element uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Eksperci Business Service opracowują dedykowany system w zakresie dobrych praktyk zarządczych pozwalających:

 • zrozumieć rolę kapitału intelektualnego oraz skutki niedoszacowania, nieefektywnego zarządzania oraz wykorzystania poniżej potencjału,
 • przetwarzać informację wewnątrz przedsiębiorstwa celem kreowania wartości dodanej za pośrednictwem kapitału intelektualnego,
 • powiązać warstwy kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego co wpływa na wzajemne interakcje,
 • zweryfikować istniejącą strategię oraz dokonać jej przebudowy w oparciu o zidentyfikowane zasoby niematerialne,
 • opracować metody i narzędzia optymalizujące posiadany kapitał intelektualny w kontekście realizowanej strategii,
 • zidentyfikować zasoby znajdujące się w kapitale strukturalnym oraz dobrać zasoby do poszczególnych celów/działań/zadań strategicznych i operacyjnych,
 • określić alternatywne źródła kapitału intelektualnego (własny i wypożyczony),
 • analizować rachunek ekonomiczno-finansowy w kontekście uchwycenia zależności pomiędzy wielkością efektywnego zaangażowania pracy poszczególnych pracowników przekładającą się na zwiększenie przychodów na kliencie,
 • identyfikować kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa wpływające na rozwój firmy,
 • wyodrębnić istniejącą wiedzę ukrytą i udostępnić ją innym pracownikom, ograniczając tym samym straty przedsiębiorstwa w przypadku utraty jej członków,
 • przyspieszyć transfer wiedzy wewnątrz organizacji oraz przenieść ją z kapitału ludzkiego do kapitału strukturalnego.

Dynamiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym oparte jest na monitorowaniu w czasie efektywności wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych, jak również kontroli ryzyka związanego z ich utratą. Funkcją skuteczności dynamicznego zarządzania zorientowanego na budowanie wartości jest budowa świadomości procesowej, poszukiwanie wzajemnych zależności i powiązań, jak również związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy decyzją obliczoną na osiągnięcie danego celu, a uzyskanym wynikiem. Zestawiając cel z wynikiem otrzymuje się odchylenie, którego wielkość świadczy o umiejętności planowania i skuteczności działania.

B1S.PL KULIKOWSKA.PL