Pomiar Kapitału Intelektualnego

Drzewo bezKapitał intelektualny postrzegany jest jako główny czynnik rozwoju całego przedsiębiorstwa. Chociaż niejednokrotnie nie w pełni zrozumiany i zauważany to właśnie na nim opiera się funkcjonowanie zarówno dużych, jak i małych organizacji. Kapitał Intelektualny jest wartością, która dostrzeżona i wzmacniana może zagwarantować danemu przedsiębiorstwu osiągnięcie trudnej do imitacji przez konkurencję przewagi konkurencyjnej.

Właściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym oraz dbałość o jego wzrost adekwatny do możliwości realizacji strategii zamierzonej, skutkuje wzrostem innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstwa, poprawą stosunków z klientami oraz dostawcami, lepszym wizerunkiem firmy czy też zmianą postaw pracowników (kultury organizacyjnej), co może się przyczynić do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa oraz do jego rozwoju. Zarządzanie kapitałem intelektualnym postrzegane jest jako zasadnicze narzędzie kierowania przyszłością oraz możliwością diametralnej zmiany w sposobie myślenia i działania każdej organizacji. Kapitał intelektualny stanowi sumę kapitału ludzkiego organizacyjnego i relacyjnego.

Kapitał intelektualny oraz jego pomiar można ujmować z punktu widzenia dwóch perspektyw: perspektywy statycznej i dynamicznej. Aspekt statyczny odnosi się do potencjału jaki posiada przedsiębiorstwo, natomiast dynamiczny pokazuje jak efektywnie jest on wykorzystywany w codziennych procesach zarządczych i jakie to ma odzwierciedlenie w wynikach finansowo-ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Dynamiczna perspektywa kapitału intelektualnego wskazuje na zdobywanie zasobów niematerialnych z zewnątrz lub ich wewnętrzne wytwarzanie. Akcentuje również utrzymywanie lub rozwój wartości już występujących, ich pomiar oraz obserwowanie. Innymi słowy odnosi się do mierzenia w czasie wybranych składowych kapitału intelektualnego -determinantów wpływających na dokonania finansowe i rynkowe przedsiębiorstwa. Aspekt statyczny odnosi się do potencjału, natomiast dynamiczny wskazuje na faktyczne lub potencjalne wykorzystanie kapitału intelektualnego.

Strategia – Kapitał Intelektualny, którego pomiar można ujmować z punktu widzenia dwóch perspektyw: perspektywy statycznej i dynamicznej, to nieodzowny aspekt metodyki pracy jakim posługuje się Business Service w dążeniu do uświadamiania polskim przedsiębiorcom, jak ważny w kontekście rozwoju rynkowego jest pomiar KI stanowiący fundamentalną przewagę konkurencyjną u samych podstaw strategicznych firmy.

Istota zawarta jest w diagnozie i analizie swoistego procesu uzyskania przewagi konkurencyjnej, pozwalającej na podniesienie wartości przedsiębiorstwa poprzez wzrost przychodów, zysków, rentowności w procesie kreowania kapitału intelektualnego. Następuje to w wyniku przemiany wartości niematerialnych potencjału kapitału intelektualnego w dynamicznym procesie kreowania i komercjalizacji kapitału w codziennych procesach zarządczych, determinowanych skuteczną realizacją wyznaczonej strategii – osiągania celów strategicznych.

B1S.PL KULIKOWSKA.PL