III EUROPEJSKI KONGRES MŚP

Podczas III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w dniach 16-18 września 2013 roku września w Katowicach, miała miejsce sesja panelowa zatytułowana:

„Dynamiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym w kontekście wyceny przyszłej wartości przedsiębiorstwa w wymiarze rynku kapitałowego”.

Partnerem merytorycznym niniejszej sesji był Pan Arkadiusz Zalewski, Prezes Zarządu firmy BUSINESS SERVICE SP. Z O.O. – ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw oraz twórca autorskiej metodyki jego pomiaru.

Kapitał intelektualny pomijany dotychczas w systemie sprawozdawczości zawiera w sobie trzy grupy elementów: kapitał ludzki, organizacyjny i relacyjny. Organizowany panel miał na celu przedstawienie znaczenia niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa w kontekście realizowania strategii oraz ich ciągłego monitoringu. Wychodząc z założenia, że obecna rachunkowość skupiająca się na elementach materialnych nie dostarcza wystarczającej informacji proponujemy wzbogacenie systemu sprawozdawczości o kapitał intelektualny.

Do wspólnej dyskusji zaproszeni zostali znani przedstawiciele świata biznesu i nauki. Pośród zaproszonych gości byli:

  • Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego
  • Piotr Olczyk – Wiceprezes Zarządu Bytom S.A.
  • mec. Jarosław Kulikowski – Partner Zarządzający Kulikowska&Kulikowski
  • prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • dr Lesław Niemczyk – Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. ATH dr hab. Janusz Juraszek – Akademia Techniczno-Humanistyczna
  • dr Karol Chrabański – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Realizowane wydarzenie połączyło teoretyczne zagadnienia związane z tematyką ze studiami przypadków obrazującymi jak zmiany na poziomie kapitału ludzkiego, organizacyjnego i relacyjnego wpływały na wartość przedsiębiorstwa. Wspólna wymiana doświadczeń i wiedzy była doskonałym sposobem popularyzacji tematyki kapitału intelektualnego, wciąż rozwijającego się w Polsce obszaru związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

PRELEGENCI


Krzysztof Krystowski
Prezes Zarządu
Polski Holding Obronny

 

Krzysztof Krystowski, od roku 2012 Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego, największego producenta i dostawcy uzbrojenia w Polsce oraz jednego z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej Prezes Polskiego oddziału włoskiej spółki lotniczej spółki Avio. W latach 2003 – 2006 wiceminister gospodarki gdzie odpowiadał za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, a także za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz za offset, czyli transfer technologii do polskich firm od zagranicznych kontrahentów. Swoją karierę rozpoczął w Grupie Impel, która oferuje usługi ochrony mienia (w latach 1995-2003 kolejno piastował stanowiska: dyrektora marketingu, zastępcy i dyrektora operacyjnego, wiceprezesa i dyrektora ds. marketingu i strategii, prezesa jednej ze spółek, członka rady nadzorczej). Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał tytuł MBA na Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University i Oxford Brooks University, a także ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ryszard Wojtkowski
Partner Zarządzający
Resource Partners

 

Współzałożyciel i Partner Zarządzający w Resource Partners. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group jako Globalny Partner, kierujący zespołem w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej, przez 7 lat pracował w Enterprise Investors, gdzie był Partnerem Zarządzającym. Zrealizował w tym czasie 8 inwestycji w branży dóbr konsumpcyjnych, handlu detalicznego, farmacji, ochronie zdrowia, branży produkcyjnej oraz budownictwie. Wcześniej był między innymi Prezesem w Novartis Consumer Health International S.A. z siedzibą w Szwajcarii, Prezesem w Alima Gerber i Szefem Operacji Gerber na terenie Europy Wschodniej oraz Zastępcą Dyrektora Generalnego w Coca-Cola Poland Services. Przed rozpoczęciem kariery biznesowej był szefem gabinetu czterech kolejnych polskich premierów. Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował w Harvard Business School.

Piotr Olczyk
Wiceprezes Zarządu
Bytom S.A.

 

Jako Wiceprezes Zarządu spółki BYTOM S.A. z sukcesem realizuje program naprawczy, zmierzający do wzrostu efektywności i poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingowego zarządzania firmą. Karierę zawodową związał z przemysłem tekstylnym, pełniąc początkowo funkcję szefa sieci sprzedaży detalicznej w Wólczanka S.A a następnie w Vistula Group. Od 6 lat sprawuje stanowiska dyrektorskie w takich firmach jak: Troll Sp. z o.o., Top Secret Sp. z o.o. oraz Redan S.A. Prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Absolwent programu MBA realizowanego na Franklin University WSB Wrocław.

mec. Jarosław Kulikowski
Partner Zarządzający
Kulikowska&Kulikowski


Wspólnik oraz Partner Zarządzający w kancelarii Kulikowska & Kulikowski, specjalizującej się w ochronie własności intelektualnej. Członek wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną wartości niematerialnych i prawnych, w tym AIPPI, INTA, PTMG. Do czerwca 2013 roku członek zarządu oraz skarbnik międzynarodowej organizacji European Communities Trademark Association. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych z zakresu prawa konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Europejskiej Szkoły Prawa i Administracji. Od 22 lat rzecznik patentowy, z uprawnieniami międzynarodowymi – European Trademark Attorney i European Patent Attorney. Ekspert z zakresu ochrony prawnej wartości niematerialnych, składowych kapitału intelektualnego. Mediator oraz doradca w sprawach spornych dotyczących ochrony znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych oraz prawa konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach przed Urzędem Patentowym, OHIM, EPO oraz sądami powszechnymi

prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


Profesor zwyczajna pracująca na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej–Curie. W okresie swojej działalności akademickiej piastowała wiele stanowisk m.in. Prorektora, Dziekana Wydziału Ekonomicznego oraz Prodziekana. Jest jednym z najbardziej znanych w Polsce specjalistów z zakresu kapitału intelektualnego. W szerokim obszarze zainteresowań naukowych podejmuje również tematykę zintegrowanych systemów zarządzania, TQM, cen postępu technicznego oraz makro i mikroekonomii. Na skutek prowadzonych przez prof. Skrzypek badań naukowych powstało ponad 450 publikacji, natomiast sama profesor uczestniczyła w ponad 100 konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest laureatką Polskiej Nagrody Jakości w dziedzinie Nauka, nagrody MEN za opublikowaną książkę „Jakość i efektywność” oraz wielu nagród rektorskich. Szanowana i lubiana przez studentów, została wyróżniona 3-krotnie nagrodą belfra roku.

dr Lesław Niemczyk
Adiunkt w Zakładzie Finansów
Uniwersytet Rzeszowski

 

Ekspert w dziedzinie rachunkowości, finansów i zarządzania, pracownik naukowy Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Założyciel „Pacioli Institute”, organizacji promującej zasady rachunkowości postindustrialnej. Uznany w Polsce specjalista z zakresu sposobów ujmowania w księgach rachunkowych kapitału intelektualnego. Autor wydanej w 2013 r. pionierskiej pracy pt. „Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości”. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej ma bogate doświadczenie w sferze praktyki gospodarczej. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska Sekretarza Zarządu spółki giełdowej Farmacol S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej KPB S.A. Współpracował również z podmiotami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

prof. ATH dr hab.Janusz Juraszek
Kierownik Zakładu Budownictwa
Akademia Techniczno-Humanistyczna

 

Kierownik Zakładu Budownictwa oraz były dyrektor Centrum Transferu Technologii działającego przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Obejmując z nadania władz ATH w 2009 roku funkcję dyrektora Centrum odpowiedzialny był za budowę a następnie rozwój. Przepływ wiedzy i know – how w Centrum Transrefu Technologii, został oparty o zasady dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym. Do największych wyzwań jakie stanęły w tym czasie przed prof. Juraszkiem należy wymienić konieczność stworzenia procedur komercjalizacji wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem ich wsparcia finansowego.

dr Karol Chrabański
Adiunkt na Wydziale Informatyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Doktor nauk ekonomicznych oraz Prezes Zarządu spółki OMIKRON Sp. z o. o. W swojej karierze naukowej pracował na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka gdzie od 2003 r. pełni funkcję Adiunkta na Wydziale Informatyki. Autor systemów zapewnienia jakości zgodnych z ISO 9001 opracowanych we współpracą z firmą BVQI. Pracując nad systemami opracował szereg publikacji oraz projektów praktycznych im poświęconych. Stosując wiedzę teoretyczną w praktyce pełnił funkcję audytora przy audytach firm informatycznych związanych z systemami zarządzania jakością. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Somar S.A.

Relacja wideo

GALERIA

Europejski Kongres – Dynamiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym

B1S.PL KULIKOWSKA.PL