RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE I CSR

Raportowanie zintegrowane oraz społecznej odpowiedzialności biznesu nabiera z roku na rok większego znaczenia dla interesariuszy. Jest wygodny dla użytkowników ponieważ integruje dane finansowe oraz niefinansowe w jednej dokument. Realizując projekt posługujemy się wytycznymi zawartymi w międzynarodowym standardzie dostarczanym przez instytucję International Integrated Reporting Council (IIRC).

Budowa raportu zintegrowanego podzielona jest na kilka etapów, by w efekcie osiągnąć spójny dokument. Realizując projekt podejmujemy m.in. poniższe działania:

 • określenie sposobów tworzenia wartości dla interesariuszy,
 • identyfikacja planów i celów rozwojowych GK w perspektywie krótko, średnio i długookresowej,
 • elastyczność organizacji w przypadku zmian rynkowych,
 • analiza ex-post i ex-ante Grupy,
 • sposoby zarządzania ryzykiem oraz odpowiedzialność poszczególnych organów GK za jego materializację,
 • szanse oraz przewagi konkurencyjne GK,
 • podejście GK do zwiększenia kapitałów i metody przekształcania ich w działania,
 • główne inicjatywy pozwalające na tworzenie wartości i zależności pomiędzy poszczególnymi kapitałami,
 • analiza osiągniętych rezultatów i wyników ekonomiczno –finansowych Grupy,
 • wyniki prowadzonych projektów inwestycyjnych,
 • podejmowanie działania pozwalające na racjonalne zarządzanie sferą kosztową,
 • wskaźniki efektywności KPI prezentujące osiągnięte rezultaty w kapitale finansowym,
 • identyfikacja  rozwiązań technologicznych wpływających na skrócenie czasu operacji czy podniesienie jakości produktu /usługi,
 • analiza projektów wdrożonych w wyniku pracy działu B + R,
 • posiadane patenty, certyfikaty, licencje,
 • budowa rozwiązań opartych o współpracę z konkurencją,
 • klimat innowacyjny sprzyjający twórczej pracy i realizacji zadań,
 • programy rozwijające kompetencje i zarządzające potencjałem i talentami pracowników,
 • współpraca z uczelniami i organizacjami studenckimi w ramach projektów przygotowujących studentów do pracy zawodowej,
 • czynniki wpływające na wzrost i spadek zaangażowania
  w realizowane zadania,
 • podejmowane działania i inicjatywy wpływające na zmniejszenie wykorzystywanych zasobów naturalnych wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • podejmowane prace nad produktem, ujmujące eliminację lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne,
 • wewnętrzne regulacje, określające zasady eksploatowania zasobów naturalnych,
 • przyjęte normy i wartości w GK,
 • standardy etyczne, równouprawnienie, korzystanie z różnorodności,
 • zaangażowanie GK w budowę relacji poza organizacją,
 • sposoby budowania zaufania i transparentność w działaniu,
 • rozpoznawalność, postrzeganie marki i reputacja GK.

 

B1S.PL KULIKOWSKA.PL