ZESPÓŁ EKSPERCKI

Doświadczony Project Manager czuwający nad prawidłowością przebiegu procesu raportowania. Odpowiedzialny za budowę koncepcji i wizji raportów wdrażanych przez powołany zespół projektowy. Autor opisów eksperckich w raportach niefinansowych i CSR, specjalizujący się w obszarze pracowniczym, społecznym oraz komunikacji z interesariuszami. W 2017 roku został członkiem zespołu Społecznej Odpowiedzialności przy Ministerstwie Rozwoju a od 2018 roku do chwili obecnej członkiem zespołu Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Twórca metodyki pomiaru potencjału kapitału intelektualnego k1i TM i dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym, służącej budowie wartości firmy i poprawie efektywności przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w identyfikacji obszarów pozwalających na wytworzenie innowacji w organizacji oraz rozwiązań opartych o koncepcje Industry 4.0 podnoszących wydajność organizacji.

 

Partner Zarządzający Kancelarii Kulikowska & Kulikowski. Od 1991 r. rzecznik patentowy. W 2014 r. wybrany jednym z najbardziej rekomendowanych specjalistów w kategorii egzekwowania praw i prowadzenia sporów dotyczących znaków towarowych na arenie międzynarodowej. Członek Zarządu i skarbnik ECTA (European Communities Trademark Association). Prelegent licznych konferencji poświęconych ochronie znaków towarowych mających miejsce m.in. w Londynie, Waszyngtonie, San Diego, Monachium, Amsterdamie.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Prawo Konkurencji na Uniwersytecie  Jagiellońskim oraz podyplomowe studium Prawa Cywilnego i Administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

 

Jako konsultant prowadzący odpowiedzialna na tworzenie raportów CSR i niefinansowych w oparciu o standardy GRI, IIRC, SIN. Uczestniczyła w wielu projektach współtworząc i wdrażając strategie i koncepcje biznesowe oparte o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Odpowiedzialna za weryfikację zgodności raportów pod kątem wymogów wybranego standardu raportowania /GRI, IIRC, SIN/. Opracowuje narzędzia usprawniające proces zbierania, agregacji i analizy danych. Przygotowuje opisy eksperckie w obszarze środowiskowym, zagadnień związanych z realizacją 17 celów ONZ przez organizację oraz działań wpisujących się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Identyfikuje źródła emisji gazów cieplarnianych podczas projektów dotyczących kalkulacji śladu węglowego w zakresie 1, 2 i 3 (scope 1,2 i 3). Odpowiedzialna za obszary związane z etyką w łańcuchu dostaw oraz prezentacją poszczególnych jego etapów.

 

Analityk finansowy odpowiedzialny za weryfikację wskaźników twardych prezentowanych na łamach raportów finansowych i niefinansowych. Jako konsultant wspierający odpowiedzialna za budowę i dostarczenie narzędzi pozwalających na zbieranie wskaźników twardych oraz niefinansowych kluczowych wskaźników efektywności. W pracy nad raportami niefinansowymi i zintegrowanymi odpowiedzialna za zachowanie spójności pomiędzy danymi prezentowanymi na łamach raportów niefinansowych oraz sprawozdań finansowych. Odpowiedzialna za liczenie wartości śladu węglowego zgodnie z rozszerzonymi wymogami raportowania obszaru środowiskowego. Współautor rozwiązań biznesowych poprawiających efektywność, u podstaw których znajduje się rachunkowość zarządcza. Przeprowadza analizy przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki finansowe. Dokonuje badań due diligence przedsiębiorstw w ramach fuzji i przejęć.

 

Odpowiedzialny za identyfikację najważniejszych trendów raportowych publikowanych na zagranicznych rynkach. Dostarcza informacji o najważniejszych zmianach w standardach raportowania oraz aktach wykonawczych. Realizuje tłumaczenie raportów na język angielski oraz bezpośrednio współpracuje z native speakerami celem dostarczenia tłumaczeń raportów. Specjalizuje się w identyfikacji branżowych sformułowań charakteryzujących dany segment rynkowy w celu prawidłowego ich tłumaczenia. Odpowiedzialny za identyfikację niuansów pomiędzy oryginalnymi publikacjami a polskimi tłumaczeniami m.in. GRI /Global Reporting Initiative/, IIRC /International Integrated Reporting Council, Celów ONZ.

 

Odpowiedzialna za weryfikację zgodności raportów niefinansowych pod kątem Ustawy o Rachunkowości oraz aktualnych wytycznych. Współtworząca raporty zgodnie ze standardami GRI /Global Reporting Initiative/, IIRC /International Integrated Reporting Council/, oraz SIN /Standard Informacji Niefinansowych/. Specjalizująca się w analizie modelu biznesowego przedsiębiorstwa oraz identyfikacji kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności pozwalających na monitorowanie zakładanych celów. W ramach raportowania niefinansowego i CSR zajmuje się identyfikacją ryzyk niefinansowych oraz sposobów przeciwdziałania ich materializacji. Dobrze znająca tematykę związaną z założeniami 17 celów ONZ. Odpowiedzialna za budowę i polityk oraz systemów compliance.

Przygotowuje badania opinii interesariuszy, opracowuje pytania pozwalające na poznanie oczekiwań odbiorców względem raportów. Zajmuje się agregacją i analizą otrzymanych wyników.

 

Analizuje wstępne dane do wskaźników publikowanych na łamach raportów niefinansowych i zintegrowanych. Identyfikuje brakujące dane cząstkowe do wskaźników. Przygotowuje wstępną konsolidację danych niefinansowych. Przeprowadza analizy statystyczne i matematyczne. Uczestniczy w analizie wyników pomiaru potencjału kapitału intelektualnego. Zajmuje się agregacją danych i korelacji zmiennych metodą rang Spearmana. Przygotowuje wnioski do raportu określającego proponowane kroki działań.
B1S.PL KULIKOWSKA.PL