ZESPÓŁ EKSPERCKI

Doświadczony Project Manager i Ekspert ESG czuwający nad prawidłowością przebiegu procesu raportowania. Odpowiedzialny za budowę koncepcji i wizji raportów wdrażanych przez powołany zespół projektowy. Ekspert w tworzeniu strategii biznesowej oraz strategii dekarbonizacji i ESG oraz doświadczony wdrożeniowiec wypracowanych rozwiązań. Przeprowadza analizę modelu biznesowego przedsiębiorstwa oraz identyfikuje kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności pozwalające na monitorowanie zakładanych celów. Autor opisów eksperckich w raportach niefinansowych i CSR, specjalizujący się w obszarze pracowniczym, społecznym oraz komunikacji z interesariuszami. W 2017 roku został członkiem zespołu Społecznej Odpowiedzialności przy Ministerstwie Rozwoju a od 2018 roku do chwili obecnej członkiem zespołu Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Twórca metodyki pomiaru potencjału kapitału intelektualnego k1i TM i dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym, służącej budowie wartości firmy i poprawie efektywności przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w identyfikacji obszarów pozwalających na wytworzenie innowacji w organizacji oraz rozwiązań opartych o koncepcje Industry 4.0 podnoszących wydajność organizacji.

 

Partner Zarządzający Kancelarii Kulikowska & Kulikowski. Od 1991 r. rzecznik patentowy. W 2014 r. wybrany jednym z najbardziej rekomendowanych specjalistów w kategorii egzekwowania praw i prowadzenia sporów dotyczących znaków towarowych na arenie międzynarodowej. Członek Zarządu i skarbnik ECTA (European Communities Trademark Association). Prelegent licznych konferencji poświęconych ochronie znaków towarowych mających miejsce m.in. w Londynie, Waszyngtonie, San Diego, Monachium, Amsterdamie.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Prawo Konkurencji na Uniwersytecie  Jagiellońskim oraz podyplomowe studium Prawa Cywilnego i Administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

 

Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju i Project Manager odpowiedzialna na tworzenie raportów ESG, CSR i niefinansowych w oparciu o standardy ESRS, GRI, IIRC, SIN. Uczestniczyła w wielu projektach współtworząc i wdrażając strategie i koncepcje biznesowe oparte o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Identyfikuje źródła emisji gazów cieplarnianych podczas projektów dotyczących kalkulacji śladu węglowego w zakresie 1, 2 i 3 (scope 1,2 i 3) oraz emisji unikniętych w zakresie 4. Przeprowadza projekcje zmian klimatycznych zgodnie ze scenariuszami RCP oraz identyfikuje szanse i ryzyka klimatyczne i ESG. Dokonuje analizy podwójnej istotności tematów zrównoważonego rozwoju identyfikując istotność wpływu i istotność finansową.  Odpowiedzialna za weryfikację zgodności raportów niefinansowych pod kątem Ustawy o Rachunkowości, Dyrektywy NFRD i CSRD oraz aktualnych wytycznych. W ramach raportowania niefinansowego i CSR zajmuje się identyfikacją ryzyk niefinansowych oraz sposobów przeciwdziałania ich materializacji. Przygotowuje opisy eksperckie w obszarze środowiskowym, zagadnień związanych z realizacją 17 celów ONZ przez organizację oraz działań wpisujących się w gospodarkę obiegu zamkniętego.  

 

Analityk finansowy odpowiedzialny za weryfikację wskaźników twardych prezentowanych na łamach raportów finansowych i niefinansowych ESG. Przeprowadza ocenę spełnienia wymogów taksonomicznych spółek wraz a analizą technicznych kryteriów kwalifikacji dla poszczególnych celów środowiskowych. Kalkuluję ślad węglowy spółek i produktów w zakresie 1, 2,3 i 4. Jako konsultant prowadzący odpowiedzialna za budowę i dostarczenie narzędzi pozwalających na gromadzenie wskaźników twardych oraz niefinansowych kluczowych wskaźników efektywności. W pracy nad raportami niefinansowymi i zintegrowanymi odpowiedzialna za zachowanie spójności pomiędzy danymi prezentowanymi na łamach raportów niefinansowych oraz sprawozdań finansowych. Odpowiedzialna za liczenie wartości śladu węglowego zgodnie z rozszerzonymi wymogami raportowania obszaru środowiskowego. Opracowuje narzędzia usprawniające proces gromadzenia, agregacji i analizy danych. Współautor rozwiązań biznesowych poprawiających efektywność, u podstaw których znajduje się rachunkowość zarządcza. Przeprowadza analizy przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki finansowe. Dokonuje badań due diligence przedsiębiorstw w ramach fuzji i przejęć.

 

Odpowiedzialny za identyfikację najważniejszych trendów raportowych publikowanych na zagranicznych rynkach. Dostarcza informacji o najważniejszych zmianach w standardach raportowania oraz aktach wykonawczych. Realizuje tłumaczenie raportów na język angielski oraz bezpośrednio współpracuje z native speakerami celem dostarczenia tłumaczeń raportów. Specjalizuje się w identyfikacji branżowych sformułowań charakteryzujących dany segment rynkowy w celu prawidłowego ich tłumaczenia. Odpowiedzialny za identyfikację niuansów pomiędzy oryginalnymi publikacjami a polskimi tłumaczeniami m.in. GRI /Global Reporting Initiative/, IIRC /International Integrated Reporting Council, Celów ONZ.

 

 

Analizuje wstępne dane do wskaźników publikowanych na łamach raportów niefinansowych i zintegrowanych. Identyfikuje brakujące dane cząstkowe do wskaźników. Analizuje dane podczas opracowywania projekcji zmian klimatycznych wg. scenariuszy RCP oraz kalkulacji śladu węglowego w zakresie 1, 2, 3 oraz 4. Przygotowuje wstępną konsolidację danych niefinansowych. Przeprowadza analizy statystyczne i matematyczne. Uczestniczy w analizie wyników pomiaru potencjału kapitału intelektualnego. Zajmuje się agregacją danych i korelacji zmiennych metodą rang Spearmana. Przygotowuje wnioski do raportu określającego proponowane kroki działań. Dobrze znająca tematykę związaną z założeniami 17 celów ONZ. Odpowiedzialna za budowę i polityk oraz systemów compliance. Przygotowuje badania opinii interesariuszy, opracowuje pytania pozwalające na poznanie oczekiwań odbiorców względem raportów. Zajmuje się agregacją i analizą otrzymanych wyników. Odpowiedzialna za obszary związane z etyką w łańcuchu dostaw oraz prezentacją poszczególnych jego etapów.
B1S.PL KULIKOWSKA.PL