WARSZTATY I SZKOLENIA

Przeprowadzamy zamknięte warsztaty i szkolenia związane z raportowaniem danych pozafinansowych wg. wybranego standardu,  zarządzaniem kapitałem intelektualnym, kalkulacją śladu węglowego oraz trendami związanymi z ujawnieniem informacji niefinansowych w obszarach pracowniczym, społecznym, środowiskowym, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz poszanowania praw człowieka.

Moderujemy spotkania z interesariuszami mające na celu identyfikację ich potrzeb oraz oczekiwań względem raportu pozafinansowego.

Prowadzimy warsztaty strategiczne pozwalające na wypracowanie strategii biznesowej i CSR.

 

SZKOLENIE – Kalkulacja śladu węglowego w zakresie 1, 2, 3 i 4

Cele szkolenia:

 1. Zdobycie wiedzy w zakresie aktualnych wymogów dotyczących kalkulacji śladu węglowego dla organizacji podlegających dyrektywie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
 2. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do kalkulacji śladu węglowego organizacji zgodnie z uznanych standardem GHG Protocol spełniającym wymogi Ustawy o Rachunkowości.
 3. Sprawne analizowanie uzyskanych wyników i zarządzanie poziomem śladu węglowego. 

 

Program szkolenia:

 

 • Kalkulacja Śladu Węglowego w Praktyce
  1. Definicje i Koncepcje Podstawowe
  • Definicyjne ujęcie śladu węglowego.
  • Ekwipotencjalny dwutlenek węgla.
  • Global Warming Potential (GWP) dla kluczowych substancji.
  • Gazy wymagane protokołem z Kioto.
  • Aktualne wytyczne wynikające z obowiązku kalkulacji śladu węglowego (Dyrektywa CSRD).

   

  1. Metodyka Greenhouse Gas Protocol
  • Sposób konsolidacji danych i ustalanie granic.
  • Ustalanie roku bazowego.
  • Zakres 1: Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych.
  • Zakres 2: Pośrednie emisje gazów cieplarnianych.
  • Zakres 3: Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych.

   

  1. Kategorie Przypisane do Podejścia UPSTREAM i DOWNSTREAM
  • 15 kategorii przypisanych do podejścia UPSTREAM.
  • 15 kategorii przypisanych do podejścia DOWNSTREAM.
  • „Od kołyski do bramy” i „Od kołyski do grobu”.

   

  1. Źródła Emisji i Emisje Biogenne
  • Identifikacja źródeł emisji w poszczególnych zakresach.
  • Rozważenia dotyczące emisji biogennych.

   

  1. Ustalanie Wskaźnika Emisyjności dla Zakresu 2
  • Market-based vs. location-based.
  • Benchmarking uzyskanych wyników w kontekście jednostki funkcjonalnej.
  • Dostępne kalkulatory i narzędzia wspomagające kalkulacje.

   

  1. Prawidłowa Prezentacja Raportu z Kalkulacji Śladu Węglowego
  • Analiza i wnioski z uzyskanych wyników.
  • Uzasadnienie wyników.
  • Obszary podlegające analizie.
  • Sposoby redukcji wielkości śladu węglowego.

   

  1. Sesja Pytań i Odpowiedzi oraz Podsumowanie
  • Otwarta dyskusja, pytania uczestników.
  • Podsumowanie kluczowych tematów i przekazanych informacji.
  • Zakończenie Szkolenia

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników raportujących ślad węglowy, przygotowujących raport niefinansowy / ESG, zajmujących się optymalizacją poziomu generowanego śladu węglowego organizacji.  

 

 

SZKOLENIE – Taksonomia w Praktyce

Cele szkolenia:

 1. Zrozumienie Konceptu Taksonomii:
 • Wyjaśnienie pochodzenia i roli taksonomii w kontekście raportowania niefinansowego.
 • Przedstawienie kluczowych kryteriów i ich znaczenia.
 1. Praktyczna Wiedza o Implementacji Taksonomii:
 • Omówienie technicznych wymagań ogólnych i branżowych.
 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami implementacji taksonomii.
 1. Skuteczne Raportowanie Niefinansowe:
 • Wyjaśnienie, jak taksonomia wpływa na procesy raportowania niefinansowego.
 • Przedstawienie narzędzi i strategii ułatwiających skuteczne raportowanie.
 1. Zrozumienie Kontekstu Europejskiego Zielonego Ładu:
 • Relacja taksonomii do europejskiego zielonego ładu.
 • Wyjaśnienie roli taksonomii w raportowaniu ESG, CSRD, CSDDD i SFDR.
 1. Prawne i Praktyczne Aspekty Taksonomii:
 • Zaznajomienie uczestników z technicznymi kryteriami kwalifikacji i zasadą DNSH.
 • Omówienie minimalnych gwarancji i ich związku z prawem międzynarodowym.
 1. Praktyczne Narzędzia Wspomagające Raportowanie:
 • Zapoznanie uczestników z dostępnymi narzędziami praktycznymi ułatwiającymi proces raportowania niefinansowego.
 1. Rola Instytucji Finansowych w Wdrażaniu Taksonomii:
 • Zrozumienie roli instytucji finansowych i organów nadzoru w kontekście taksonomii.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące implementacji.
 1. Podsumowanie i Dyskusja:
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień i tematów szkolenia.
 • Otwarta dyskusja, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Program szkolenia:

Taksonomia w Praktyce

 1. Wprowadzenie do Taksonomii
 • Skąd pochodzi potrzeba Taksonomii.
 • Definicja i cele taksonomii.

2. Kryteria Taksonomii

 • Kluczowe kryteria taksonomii.
 • Przykłady zastosowań kryteriów w różnych sektorach.

3. Techniczne Wymagania Ogólne

 • Wymagania ogólne dotyczące taksonomii.
 • Specyficzne wymagania branżowe.

4. Implementacja i Praktyka

 • Taksonomia a Raportowanie Niefinansowe
 • Jak taksonomia wpływa na raportowanie niefinansowe.
 • Praktyczne aspekty związane z raportowaniem.
 • Doświadczenia praktyków z zastosowaniem taksonomii.
 • Problemy, korzyści, koszty i benefity.

5. Raportowanie i Monitoring

 • Kto musi raportować zgodnie z taksonomią.
 • Praktyczne aspekty raportowania (przychód, CAPEX, OPEX, minimalne gwarancje).

6. Podsumowanie i Zakończenie

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do profesjonalistów, praktyków oraz decydentów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania, którzy są zaangażowani w procesy raportowania niefinansowego. W szczególności, adresowane jest do:

 • Kierowników Finansowych i Rachunkowości.
 • Specjalistów ds. Zrównoważonego Rozwoju.
 • Analityków ESG (Environmental, Social, Governance).
 • Audytorów i Konsultantów ds. Zrównoważonego Rozwoju.
 • Przedstawicieli Zarządu Odpowiedzialności Społecznej.
 • Osób odpowiedzialnych za raportowanie i komunikację korporacyjną.
 • Praktyków rynku finansowego, w tym instytucji finansowych.

 

 

SZKOLENIE – Przygotowanie strategii dekarbonizacji

W obliczu narastającego zagrożenia zmianami klimatu, z przyjemnością ogłaszamy nasze nowe szkolenie poświęcone opracowywaniu strategii dekarbonizacji. Jest to odpowiedź na rosnące wyzwania związane z emisjami gazów cieplarnianych, a strategia dekarbonizacji stanowi kluczowy plan działania, mający na celu ograniczenie emisji CO2 i innych gazów odpowiedzialnych za globalne ocieplenie.

 

Główne Założenia Strategii:

 1. Redukcja Emisji:
 • Skoncentrowanie się na znacznym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, szczególnie CO2, w celu przeciwdziałania zmianom klimatu.
 1. Promocja Energii Odnawialnej:
 • Zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr, słońce czy geotermia.
 1. Efektywność Energetyczna:
 • Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną w produkcji i zużyciu energii.
 1. Transport Niskoemisyjny:
 • Promowanie środków transportu niskoemisyjnych, takich jak pojazdy elektryczne czy transport publiczny.
 1. Zielony Przemysł:
 • Transformacja przemysłu poprzez innowacyjne i ekologiczne technologie.
 1. Zaangażowanie Społeczne:
 • Edukacja i zwiększenie świadomości społeczeństwa jako kluczowy element osiągnięcia szerokiego poparcia dla strategii.
 1. Współpraca Międzynarodowa:
 • Globalna współpraca jako niezbędny element skutecznej walki ze zmianami klimatu.

Cel Szkolenia:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie opracowywania strategii dekarbonizacji.
 • Zrozumienie kluczowych elementów strategii i ich wpływu na środowisko.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie implementacji działań dekarbonizacyjnych.
 • Kreowanie strategii dostosowanych do konkretnych branż i organizacji.

 

Przyłącz się do naszej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i zdobądź niezbędną wiedzę do skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatu. Wspólnie możemy wprowadzić pozytywne zmiany na korzyść naszej planety!

B1S.PL KULIKOWSKA.PL