Monitorowanie Efektywności i Ochrony Kapitału Intelektualnego

APLIKACJA bezMonitorowanie efektywności i ochrony kapitału intelektualnego pozwala na właściwe analizowanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie oraz efektywne wykorzystanie ich, a także udoskonalanie procesów i produktów. Dodatkowo ma na celu przeprowadzenie badania, analizy oraz oceny stanu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Pozwala to na obserwację i wykrywanie zakłóceń w organizacji (np. nieprawidłowych działań projektowych, błędów produkcyjnych), analizę czynników mających wpływ na te zakłócenia oraz ich wyeliminowanie. W wielu przypadkach monitorowanie pozwala również na prognozowanie zmian środowiska, np. w wyniku wprowadzenia innowacji w procesach produkcyjnych.

Monitorowanie efektywności i ochrony kapitału intelektualnego dzięki wypracowanej indywidualnej strategii w zakresie realizacji celów, jak również ochrony i wykorzystania posiadanych dóbr niematerialnych, obejmuje swoim działaniem problematykę zarządzania kapitałem intelektualnym, począwszy od jego wykorzystania w działaniach operacyjnych przyczyniających się do realizacji celów strategicznych, takich jak: wypracowanie zysku oraz prowadzenie działań rozwojowych, a skończywszy na procesie tworzenia wartości zewnętrznej, np. klienci, inwestorzy oraz wewnętrznej – patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania istniejącej ochrony własności intelektualnej oraz zapewnienia prawa do wyłącznego korzystania z wytworzonego dobra niematerialnego. Monitorowanie pozwala na dokonanie badań, obserwacji postępów z realizacji działań operacyjnych oraz strategicznych przedsiębiorstwa, a także pozwala zarządzać ochroną dóbr niematerialnych.

B1S.PL KULIKOWSKA.PL